výroční zpráva 2006

Úvodem

Předkládaná výroční zpráva za uplynulý rok 2006 je, podobně jako zpráva za rok předchozí,volným vyprávěním o tom, co jsme celý rok dělali, co se nám podařilo, a jak jsme svou činností přispěli k ochraně krajiny Jistebnicka před neuváženými zásahy. Zpráva je tematicky řazena jako předešlá a zachovává určitou návaznost.


Významný krajinný prvek - soustava protierozních mezí „Za kostelem”

Významný krajinný prvek (VKP), soustava protierozních mezí „Za kostelem“ je ukázkou zachovaného maloplošného zemědělského hospodaření na políčkách a loukách stupňovitě oddělených mezemi. Proto je pozemek registrován jako VKP a chráněn tak před zásahy, které by mohly ohrozit jeho základní protierozní funkci a nežádoucím způsobem změnit druhovou pestrost společenstev organismů, které se zde vyskytují.

2006-01.jpg, 46 kB

Za slunných, teplých dnů tady můžete potkat ještěrky vyhřívající se na kamenech na mezích, zahlédnete tu i užovku či slepýše. Na porostech kopřivy dvoudomé se dobře daří babočce kopřivové. Ve studánce pod mezí u „ Hrbatého“ pole se objevuje ropucha, a slézají se tady i hlemýždi. V trávě na „Holodrbu“ a v rybízech na mezi najdete hnízda strnadů i s mláďaty, hnízdí tu i skřivan a řada hnízd v keřích se objeví až na podzim po opadání listí.

V zimních měsících jsme v domácí dílně vyrobili 12 dřevěných budek pro sýkorky a rozvěsili je po stromech na mezích. Některé sýkorky ale daly přednost dutinám ve starých stromech. Téměř všechny budky byly obsazené koňadrami a modřinkami a vyvedly tady opakovaně mláďata. Ve vysoké trávě se shovávají koroptve, na mezích, pod převislými drny mají pelechy zajíci. Na spadaná jablka chodí v zimě srnčí zvěř a ptáci. V chodbičkách krtků „norují“ lasičky.

Pod sloupem vysokého napětí na „Holodrbu“ jsme nacházeli popálené, uhynulé dravce i jiné ptáky. Požádali jsme správce sítě E.ON o úpravu sloupu. Mile nás překvapilo slušné a vstřícné jednání zástupce firmy Petra Přílepka, který se přijel na místo podívat a zjistil, že naše upozornění je oprávněné a přislíbil nápravu. Skutečně se tak v nejbližším možném termínu stalo, sloup byl upraven tak, aby se ptáci po dosednutí nedotýkali křídly neizolovaných vodičů. Od té doby jsme zde žádného uhynulého ptáka nenašli. Kéž by, v případě potřeby, byla tak dobrá spolupráce se všemi, které jsme o něco slušně požádali.

Hektarový pozemek ve svahu je zdrojem celoroční práce. Zima na začátku letošního roku byla dlouhá, období se souvislou sněhovou pokrývkou skončilo až začátkem dubna. Tím se posunul i začátek některých prací. Větve z prořezávek ovocných stromů jsme letos nepálili, ale seštěpkovali je a štěpku využijeme na topení. Na jedno políčko jsme jako každý rok nasázeli brambory, několikrát je proorávali, později pleli a sbírali mandelinku, které bylo v suchém létě abnormální množství. Několikrát jsme sekli louky, kosili meze. Část trávy jsme použili na políčkách na zelené hnojení a zbytek jsme usušili a hledáme způsob zpracování do granulí a využití jako biomasu na topení.

2006-02.jpg, 15 kB

Sběr kamene je ve zdejším kamenitém kraji práce nikdy nekončící. Letos jsme pokračovali v úpravě meze nad „Holodrbem“ kde je velké množství balvanů a hromady snosů z polí z dob rozorávání mezí a likvidace hraničních tarasů. Část kamenů na mezi zůstane, aby ohraničovaly významný krajinný prvek od sousedního honu. Přebytečné kameny byly stejně jako v předešlém roce využity ke zpevnění ploch a cest na nedaleké pile. Z celé meze jsme upravili jenom menší část, a na zbytku budeme pokračovat v příštích letech.

Drobné ovoce jsme v létě zpracovali na marmelády a šťávy, na podzim jsme sušili křížaly z hrušek a švestek. Dokonce se, k naší velké radosti po přečtení výroční zprávy ozval zájemce o hruškové křížaly, které nejsou běžně na trhu.

Práce na VKP, byť se každoročně opakují nás těší, protože se tak udržuje pozemek v původní podobě a zachovává se tak refugium, ze kterého se mohou šířit organismy do okolí. V těsném sousedství tohoto pozemku je v navrhované změně územního plánu bytová výstavba, která by nepříznivě narušila krajinný ráz a hlavně by stavební činnost poškodila to, co bylo s velkým úsilím v období kolektivizace zachráněno. Je zbytečné v tomto místě rozšiřovat přirozeně uzavřenou zástavbu za hranice intravilánu obce a připustit další požírání krajiny městem.


Kácení dřevin

Kácení dřevin se v r. 2006 omezilo pouze na dva, zato vlekoucí se případy. První žádost se týkala pokácení osmi jasanů, důvodem byl prodej pozemku a úmysl nových vlastníků vybudovat zde vjezdy na své zahrady. Při místním šetření nebyl shledán zástupcem našeho sdružení žádný závažný důvod ke kácení, vjezdy se mohly vybudovat mezi stromy a kácení omezit na nezbytně nutné. Dále nebylo zřejmé, na kterém pozemku stromy rostou. Pracovník životního prostředí OÚ kácení povolil, odvolali jsme se ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, který rozhodnutí o povolení zrušil a vrátil k novému projednání.

V řízení pokračoval nový pracovník životního prostředí OÚ , znovu proběhlo místní šetření a kácení bylo opět povoleno. Naše odvolání krajský úřad zamítl. Ing. Hakr, který odvolání řešil, lokalitu navštívil a shledal přístup na pozemky jako dostatečný důvod k povolení pokácení osmi jasanů. Na základě toho pracovník životního prostředí obecního úřadu vydal povolení k jejich pokácení. Žadatel o kácení ve svém vyjádření mimo jiné uvedl, že hlavním důvodem našich odvolání není ochrana přírody, ale „vytváření předem určeným osobám těžkostí v různých podobách“.

2006-03.jpg, 19 kB

Žádost o kácení podal ředitel Základní a Mateřské školy v Jistebnici. Jednalo se o pokácení devíti trnovníků akátů, které údajně ohrožují bezpečnost dětí při cestě do školy. Vznesli jsme společně s Ekologickým právním servisem, který se do řízení přihlásil, námitku podjatosti úředníků OÚ, kteří o kácení rozhodují a zároveň jsou podřízeni starostovi obce, která o kácení žádá jako vlastník pozemku, na kterém stromy rostou. V tomto případě lze důvodně předpokládat, že budou mít snahu obci vyhovět. Tajemník OÚ námitku neshledal důvodnou a naše odvolání ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj bylo zamítnuto. Při místním šetření jsme navrhli, aby pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny Ing. Petr Kunce zpracoval odborný posudek na kácení porostu dřevin. K tomu došlo až po nástupu nového pracovníka životního prostředí v říjnu 2006. Poté vydal rozhodnutí o povolení kácení, ale v rozporu s posudkem Ing. Kunceho. Protože jsme jako účastníci řízení nebyli pozváni k jednání s dendrologem, ani jsme neměli možnost se před vydáním rozhodnutí seznámit s jeho podklady, podali jsme odvolání ke KÚJčK, který nám v tomto případě dal za pravdu a vzhledem k dalším procesním pochybením rozhodnutí OÚ zrušil a vrátil k novému projednání a rozhodnutí. To OÚ vydal až koncem prosince 2006, takže bude kauza řešena v následujícím roce.

Ke kácení stromů v Jistebnici lze říci, že se nehledá způsob jak stromy zachovat, ale hledá se důvod, proč stromy pokácet.


Památné stromy

Dva vybrané stromy se nepodařilo vyhlásit jako památné a bylo navrženo Ing. Petrem Kuncem z AOPK stromy označit jako významné. Jednání je podrobně popsáno v předešlé výroční zprávě. Stromy nám nebylo dovoleno označit a pečovat o ně, protože vlastník pozemku, na kterém rostou (Obec Jistebnice) s tím nesouhlasil. Hledáme dál možnosti jak získat souhlas k označení a péči o tyto dva stromy tvořící výraznou dominantu v krajině.


Cesta ke škole

V r. 2006 proběhla řada jednání o změně programu organizace výstavby (POV), o kterou požádala na Stavebním úřadě v Jistebnici Obec Jistebnice jako investor stavby. Vlekoucí se jednání s naším opakovaným odvoláním ke KÚJčK trvala tak dlouho, že stavba byla mezitím dokončena a změna POV se stala bezpředmětnou. Není už tzv. otočkou „Za kostelem“ zasahující do VKP kam ani proč jezdit. Základní problém, kterým je vybudování tzv. „kratké varianty“ komunikace vyprojektované v r.1988, zůstává. Marně jsme se snažili, aby tento projekt byl zařazen do změny POV. Požádali jsme o možnost nahlédnutí do něj, což starosta obce odmítl, projekt si z archivu stavebního úřadu vypůjčil a tvrdil, že projektová dokumentace je majetkem obce. Opakovaně jsme podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec požádali o kopii této dokumentace, abychom mohli posoudit, proč není možné jak tvrdí obec tuto komunikaci vybudovat. Naše opakované žádosti skončily stížností u KÚJčK, který ji uznal za oprávněnou a povinnému, tedy starostovi obce Jistebnice, který ve věci vystupoval jako úřední osoba přikázal, aby kopii projektové dokumentace přístupové komunikace ke škole našemu sdružení poskytl. Starosta nám na samém konci r. 2006 písemně oznámil, že jsme si dokumentaci dosud nevyzvedli a vyzval nás k nahlédnutí do ní. To znamená, že problém přechází do dalšího roku opět nevyřešen.


Úložiště jaderného odpadu

Podobně jako v předešlém roce jsme se i letos podle našich možností a daných příležitostí zapojovali do aktivit souvisejících s protesty proti budování úložiště jaderného odpadu v oblasti Jistebnicka a Nadějkovska.

2006-04.jpg, 17 kB

Koncem února se konal v Senátu Parlamentu České republiky seminář „20 let od havárie v Černobylu – fakta a souvislosti.“ Pořadateli semináře byla občanská sdružení Jihočeské matky, Zelený kruh, společně se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou. Semináře se zúčastnil místopředseda sdružení. Součástí semináře byl sborník s otřesnými fakty o tom, co způsobuje radioaktivita. S tímto by se měli seznámit všichni, kteří lehkomyslně přistupují k problémům jaderné energetiky a k řešení likvidace vyhořelého jaderného paliva, které se snaží v krásné české kotlině někam uklidit a přesvědčit obyvatele, že to žádným způsobem neovlivní krajinu a život v ní.

V červnu jsme se v Božejovicích zúčastnili setkání občanů se zástupci občanských sdružení Jihočeské matky a Calla. Při této příležitosti byla podepisována petice proti úložišti, kterou měli následně možnost podepsat občané v Jistebnici včetně chalupářů.

 V září jsme navštívili koncert Slávka Klecandra a skupiny OBOROH, který se konal v Růžené na protest proti budování úložiště. I tady měli možnost návštěvníci vyjádřit svůj nesouhlas s úložištěm podpisem petice. Podepsané petiční archy byly odeslány SÚRAu.

Z podnětu sdružení Calla jsme společně se Zachovalým krajem zorganizovali v době před komunálními volbami předvolební Forum kandidátů, které se konalo 13. 10. 2006 v Božejovicích. Zúčastnili se zástupci všech 5 stran kandidujících v komunálních volbách do zastupitelstva obce v Jistebnici. Diskusi mezi kandidáty a občany moderovala novinářka PhDr. Libuše Kolářová. Na tomto fóru měl možnost zástupce každé z kandidujících stran občanům sdělit, co by jako potenciální zastupitel dělal pro to, aby Božejovicko a Jistebnicko bylo vyřazeno z lokalit vybraných pro vybudování úložiště jaderného odpadu.


Ostatní aktivity

Stejně jako v loňském roce jsou v této kapitole shrnuty nejrůznější činnosti, kterými jsme se zabývali během celého roku.
 • Leden byl měsíc plný sněhu, navštívili jsme nadějkovskou čajovnu, kde občanské sdružení Zachovalý kraj pravidelně pořádá přednášky se zajímavými tématy. Tentokrát s pořadem ornitologa ing. Michala Strnada o ptácích v Turecku. Následující měsíc byl také plný sněhu a v čajovně Na stezce promítal video a hovořil o cestě po severských zemích ornitolog ing. Josef Jahelka.
 • Na odboru památkové péče MěÚ v Táboře jsme se seznámili s podklady pro obnovu historického špýcharu v Jistebnici, který je součástí hospodářských budov zdejšího zámku.
 • V březnu nás při příležitosti přednášky o Šumavě v Domě hasičů v Jistebnici navštívil Mgr. František Kadoch, jistebnický rodák, redaktor časopisu Šumava, autor povídek a knížek ze Šumavy, kde pracoval řadu let jako strážce chráněné krajinné oblasti Šumava.
 • Ing. Libuše Jozková z oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Jihočeského kraje společně s Městským úřadem v Táboře uspořádali seminář na téma „Ekologicky šetrný výrobek“, kterého jsme se zúčastnili.
 • V neděli 7. května v časných ranních hodinách jsme se vypravili s občanským sdružením Zachovalý kraj a skupinou dalších zájemců na vítání ptačího zpěvu, které vedl ing. Michal Strnad. Akce je pořádána pro širokou veřejnost celorepublikově ornitology na podporu ochrany ptactva.
 • V předvolebním období jsme se sešli v Nadějkově s Daliborem Stráským, Danou Kuchtovou a dalšími aktivisty Strany zelených na předvolebním mítinku.
2006-05.jpg, 75 kB
 • Koncem jara se na chatě v Plané n. Lužnicí konala valná hromada sdružení, na které byla mimo jiné odsouhlasena změna stanov a diskutovalo se o aktivním vstupování sdružení do procesu projednávání změny územního plánu sídelního útvaru obce Jistebnice. Ke konceptu zadání jsme měli možnost se vyjádřit koncem května, kdy se v Domě hasičů v Jistebnici konalo veřejné projednání s možností nahlédnout do mapového materiálu. Na fakultě architektury ČVUT v Praze jsme konzultovali naše názory na změnu územního plánu a vliv staveb na krajinný ráz. Z konzultace vyplynulo, že lze v Jistebnici realizovat postupný, citlivý rozvoj sídelního útvaru tak, aby bylo zachováno harmonické spojení zástavby s krajinou.
 • Přihlásili jsme se do řízení týkajícího se stavby odchovny mladého dobytka v Ostrém, kde byl posuzován vliv stavby na krajinný ráz.
 • Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy fotografií „Památné stromy“ táborského fotografa Romana Růžičky v Infocentru v Táboře. Na fotografiích byly památné stromy z Táborska, některé i z Jistebnicka a Nadějkovska.
 • V rámci Ekovíkendu pořádaného Zachovalým krajem jsme navštívili ekofarmu Jaroslavy Markové na Mlýnečku, ochutnali výborný domácí jogurt, shlédli pěstování bylinek.
 • Na místě zvaném Suché potoky došlo k rozbagrování meze, keře a stromy byly polámány a poničeny a nahrnuty na hromadu na ploše cca 50m2. Došlo k poškození části cesty vedoucí do Zbelítova. Věc řešil Odbor ŽP MěÚ v Táboře bez jakéhokoliv výsledku, jako by se nic nestalo.
 • V červenci jsme byli pozváni na vernisáž Geologické expozice pod Klokoty (geologická stezka v opuštěném lomu v údolí Lužnice). Autorem je Ing. arch. Martin Jirovský, různé druhy hornin jsou z různých oblastí Čech. Některé balvany jsou poskládány do tvarů, které připomínají prehistorická zvířata.
 • Na třešně rostoucí na mezích VKP přijeli z Villy Vallily, komunitního domu v Červeném Újezdě. Přijela Eva Klípová, vedoucí komunitního domu, Jiřina Olmrová psycholožka, praktikantky a několik klientů. My jsme následující měsíc navštívili ve Ville středověký jarmark.
 • Místopředseda sdružení absolvoval kurz lesní pedagogiky PAWS (padagogische arbeit im wald) pořádaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, který se konal ve Střední lesnické škole v Hranicích. Získané vědomosti si prakticky ověřil při vycházce s mysliveckým kroužkem vedeným ing. Frant. Vališem v táborské Pintovce.
 • V říjnu jsme se zúčastnili semináře pořádaného o.s. CALLA na téma Občanská sdružení a správní řízení – zkušenosti NGO s účastí v řízení – kauza kravín Habří.
 • Byli jsme účastníky řízení ve věci odbahnění rybníka Černolesní, které vedl odbor ŽP MěÚ v Táboře.
 • Začátkem listopadu jsme se zúčastnili výletu KČT z Tábora na Mlýneček spojený s návštěvou ekofarmy paní Markové.
 • 2006-07.jpg, 26 kB
 • Místní akční skupinu (MAS) sdružení Krajina srdce navštívila členka obdobného sdružení ve Finsku, zúčastnili jsme se setkání ve Smilových Horách, povídalo se o tom, jak pracují MAS ve Finsku.
 • Na Jistebnických vrších jsme v období vegetačního klidu začali vyřezávat keře vrůstající do luk. Na jedné z mezí je krásný, starý dub a hloh se zajímavě pokrouceným kmenem. Kmeny byly úplně zarostlé v porostu trnek a bezů a nebyly skoro vidět. Dub je asi 80 let starý, má krátký kmen a širokou, bohatě větvenou korunu. Mohl by být zastavením na naučné stezce.
 • Při letní návštěvě z Villy Vallily jsme se domluvili na uspořádání adventního koncertu ve Ville. Předsedkyně našeho sdružení vede dětský soubor zobcových fléten, pěvecký soubor Hosana a dětský chrámový sbor. Koncert se uskutečnil 16. prosince v podvečer. Atmosféra ve Ville byla skvělá, bylo to krásné setkání lidí dobré vůle.
 • Místopředseda sdružení absolvoval kurz práce s PC v Borotíně, pořádaný MAS, o. s. Krajina srdce a vedený Mgr. Radkem Holubem.
 • Člen našeho sdružení Ing. Emil Pázral, CsC, zpracoval studii „Porovnání biomasy a větrné energie“. O obnovitelných zdrojích energie přednáší i pro posluchače Univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze - Suchdole.

Závěrem

můžeme říci to, co v předešlém roce – vlaštovky a kosíci v objektu zemědělské usedlosti, kde naše sdružení sídlí, opět zdárně vyvedli své mladé, což svědčí o tom, že se jim tady dobře daří a jsou vítanými obyvateli našeho dvora, bývalých hospodářských budov i zahrádky.

Děkujeme za podporu a spolupráci občanským sdružením Zachovalý kraj, Ekologický právní servis, CALLA. Stejně jako v předešlých letech děkujeme za podporu a pomoc řadě našich nejmenovaných příznivců a kamarádů, kteří se stále častěji na Jistebnicko a statek vracejí a obdivují kouzlo zdejší krajiny ve všech ročních obdobích.

Procházka krajinou, vedoucí z VKP „Za kostelem“ převážně po pozemcích rodu Maděrů přes starý kamenný můstek „Na Valše“ k bývalé pískovně, podél meze s porostem několika desítek padesátiletých dubů k litinovému křížku a odtud k židovskému hřbitovu u Pohoří je zajímavá sama o sobě. Doplněná zasvěceným výkladem čerpaným ze záznamů Josefa Maděry, bývalého hospodáře na statku kde naše sdružení dnes sídlí, vytváří docela jasný obraz toho, co má být zachováno. Krajina je proměnná v různých ročních obdobích a s tím souvisí i způsob života v ní. Je lákavá nejen procházka krajinou, ale i následné posezení na statku, které má jinou náladu v létě a jinou na podzim, kdy se sklízí úroda toho co bylo celý rok s láskou pěstováno. Posezení s přáteli u stolu v kuchyni bývalého statku s mísou cmundy či vdolků s hruškovými povidly a praskajícím ohněm v krbu, je příjemným návratem do starých časů.


Kontaktní adresa:

Občanské sdružení Jistebnická vrchovina, Náměstí 109, 391 33 Jistebnice
tel.: 381 273 229, e-mail: jistebnicka.vrchovina@seznam.cz

kontakt
stáhnout zprávu
výroční zpráva 2009
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2007
výroční zpráva 2005
výroční zpráva 2004
© 2005 script & design .:vitnasinec#vetrov.cz:.