výroční zpráva 2004

Významný krajinný prvek - soustava protierozních mezí„Za kostelem”

Přírodní park Jistebnická vrchovina byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny, kde se střídají pole, louky a lesíky a kde se vyskytuje množství malých vodních ploch a toků. V krajině vzniklé dlouhodobým tradičním hospodařením zůstává hlavní aktivitou extenzivní zemědělství.

Jednou z drobných ploch, které jsou zemědělsky obhospodařované a citivě začleněné do krajiny, je i lokalita „Za kostelem” v k. ú. Jistebnice. Jedná se o soustavu protierozních mezí s porosty ovocných dřevin, která je uvedena na seznamu chráněných a zájmových území Státní ochrany přírody na okrese Tábor z roku 1988, jak jej zpracoval RNDr. Jiří Bumerle.

Pozemek není rozsáhlý (cca 1ha). Jedná se o soustavu devíti mezí a osmi úzkých políček na jihozápadně orientovaném svahu. Východní stranu soustavy ohraničuje další mez táhnoucí se po svahu až na vrchol kopce, tzv. „Kopcová mez". Meze jsou osázeny více než 150 ovocnými stromy, z nichž některé jsou z původní výsadby z roku 1920. Kosení mezí, péči o dřeviny a extenzivní zemědělství na políčkách zajišťuje naše sdružení. Významný krajinný prvek tvoří zachovalý biotop kontrastující s okolním velkoplošným zemědělským hospodařením.

Průběh registrace:
 • 23.7. - Podán návrh sdružení na registraci významného krajinného prvku na Odboru životního prostředí Městského úřadu v Táboře.
 • 2.8. - Oznámeno zahájení správního řízení.
 • 19.8. - Místní šetření a vydání rozhodnutí o registraci (ŽP 5890/2004-Fiš, Šo ze dne 19. 8. 2004).
 • 11.9. - Rozhodnutí nabylo právní moci.

Kácení dřevin

Naše sdružení se nejčastěji přihlašuje do správních řízení týkajících se kácení dřevin rostoucích mimo les.

Po přechodu příslušnosti k rozhodování na obce s účinností zákona 114/92 Sb. se na Jistebnicku tato agenda vyřizovala takříkajíc „po sousedsku". Na základě někdy jen ústní žádosti se v drtivé většině vydalo kladné rozhodnutí, pro které sloužil namnožený tiskopis, do kterého se údaje vpisovaly. Doklady o vlastnictví a to, zda se dřeviny skutečně nachází na pozemku žadatele, se mnohdy nezkoumaly.

Do tohoto stavu vstoupilo naše sdružení a sdružení Jihočeské matky a začaly aktivně pracovat v oblasti ochrany zeleně rostoucí mimo les. V roce 2004 bylo podáno na Odbor životního prostředí Obecního úřadu v Jistebnici 11 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Ve sporných případech jsme se do řízení přihlásili, účastnili se místního šetření a snažili se ovlivnit rozhodnutí vlastníka, aby omezil kácení jenom na některé jedince nebo provedl pouze vyvětvení či zdravotní řez. Pokud jsme byli přesvědčeni o vhodnosti zachování stromu, a nepodařilo se nám o tom přesvědčit ani vlastníka, ani správní orgán, a k žádosti bylo vydáno kladné rozhodnutí, odvolali jsme se ke Krajském úřadu Jihočeského kraje. Naše odvolání byla krajským úřadem shledána oprávněnými a věc vrácena k novému projednání.

I přes občasná konfliktní jednání vedla naše činnost v této věci k záchraně některých stromů před pokácením. Širší okruh účastníků řízení a odvolání vedly ke zlepšení úrovně rozhodování. Výrazně se snížil počet žádostí a podle našich poznatků nedochází k nelegálnímu (nepovolenému) kácení zeleně rostoucí mimo les. 

Památné stromy

Rozlomení památného dubu v Křivošíně a chřadnutí památné lípy u kapličky v Jistebnici nás přivedly k myšlence hledat jejich následovníky.

Vytipovali jsme dva stromy u cesty z Jistebnice do Zbelítova. Na okraji Jistebnice roste u této cesty košatý javor mléč s krátkým kmenem a rozložitou, bohatě olistěnou korunou, takže strom vypadá širší než vyšší. Blíže ke Zbelítovu, kde cesta začíná stoupat na Kumberk roste druhý strom, dub letní. I ten má krátký kmen, který přechází v širokou korunu tvořenou četnými, v ostrém úhlu vzhůru vyrůstajícími větvemi. Část listí na podzim neopadává a drží na stromě až do jara. Oba stromy tvoří v krajině významnou dominantu a jsou dobře viditelné z protějších kopců od kaple sv. Máří Magdalény.

Návrh na vyhlášení památných stromů jsme podali na Odbor životního prostředí Městského úřadu (MěÚ) v Táboře. Při místním šetření návrh posoudil dendrolog Agentury ochrany přírody a krajiny ing. Petr Kunce a došel k závěru, že parametry stromů (obvod kmene) neodpovídají požadavkům na vyhlášení stromů za památné, ale lze je označit jako významné. Zároveň doporučil odstranění několika suchých větví z koruny a upravení prostoru pod korunami. To spočívalo ve vyřezání náletových stromků a keřů pod průmětem koruny tak, aby se zvýraznil kmen a případné vrůstavé stromky nedeformovaly korunu vybraného jedince. Tyto práce chtělo provést naše sdružení. 

Průběh jednání:
 • 30.8. - Podán návrh na vyhlášení památných stromů na Odbor životního prostředí MěÚ v Táboře.
 • 1.9. - Vyjádření MěÚ v Táboře k návrhu, oznámení účastníků místního šetření.
 • 12.10. - Místní šetření za účasti pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny ing. Kunceho, pracovníků Odboru životního prostředí MěÚ v Táboře a zástupců našeho sdružení.
 • 12.11. - Naše žádost zaslána vlastníkovi pozemku, tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
 • 10.12. - Místní šetření za účasti zástupců vlastníka pozemku, ÚZSVM, pracovníka Odboru životního prostředí Obecního úřadu (OÚ) v Jistebnici a zástupců našeho sdružení.
 • 10.12. - Souhlas ÚZSVM s vyřezáním náletových dřevin, pokud vydá souhlasné stanovisko i OÚ Jistebnice.
 • 17.12. - Odbor životního prostředí OÚ v Jistebnici zahájil správní řízení k povolení vyřezání náletových dřevin.

Kauza bude pokračovat v následujícím roce.

Cesta ke škole

Důvodem, proč se naše občanské sdružení angažuje v této kauze je především to, že obec Jistebnice odmítá budovat přístupovou komunikaci ke škole, která je v intravilánu obce podle projektu z roku 1988 (tzv. krátká variata). Namísto toho se snaží prosazovat jiné řešení přístupové komunikace, které je zbytečně nákladné a zasahuje do volné krajiny (tzv. dlouhá varianta). 

Průběh jednání:
 • 20.1. - Místní šetření svolané Radou obce Jistebnice za účasti vlastníků dotčených pozemků. Zazněl zde záměr obce využívat tzv. dlouhou variantu cesty. V závěru jednání připuštěna možnost vybudování krátké varianty podle projektu z  roku 1988, která nepřesahuje intravilán obce.
 • 22.1. - Veřejná schůze Zastupitelstva obce Jistebnice (ZO), na kterém byla schválena tzv. krátká varianta cesty.
 • 18.3. - Veřejné zasedání ZO; starosta oznámil, že z důvodu navýšení DPH u stavebních prací není možné do projektu školy budování přístupové komunikace zařadit. Starosta nesdělil, jakým způsobem bude zajištěna doprava stavebního materiálu ke škole.
 • 30.4. - Obec uzavřela nájemní smlouvu s pozemkovým fondem na užívání části zemědělského pozemku, který je součástí tzv. dlouhé varianty.
 • 8.6. - Místní šetření svolané stavebním úřadem (SÚ) z důvodu nepovoleného zpevnění dočasné komunikace (tzv. dlouhé varianty) po zemědělských pozemcích navezením štěrku a drobného kamene, SÚ navrhuje zahájení řízení o odstranění stavby. Do tohoto jednání jsme vstoupili již jako sdružení.
 • 14.6. - Místní šetření z podnětu SÚ za účasti zástupců stavební firmy, zástupců obce Jistebnice, vlastníků dotčených nemovitostí a našeho sdružení. Jednání obce vstřícné, bude uzavřena smlouva o plnění závazků obce, tj. po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.  
 • 19. 7. - Občanské sdružení podadlo SÚ návrh na zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby (komunikace), protože obec nesplnila sliby dané 14.6.
 • 23.7. - SÚ vydal oznámení o zahájení řízení.
 • 3.8. - Starosta obce ohlásil SÚ drobnou dočasnou stavbu (tzv. dlouhá varianta).
 • 10.8. - Jednání na obecním úřadě svolané SÚ za účasti starosty obce, pracovníků Odboru životního prostředí Městského úřadu v Táboře (oddělení ochrany přírody a krajiny a oddělení ochrany zemědělského půdního fondu) a členů občanského sdružení. Jednání bylo doplněno venkovní pochůzkou na místo samé. Ohlášení komunikace jako drobné dočasné stavby nespadá do okruhu ohlášení, zamítá se. Pokud obec nedodá SÚ požadované doklady, bude vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.
 • 17.9. - SÚ vydal rozhodnutí, kterým nařizuje odstranění zpevnění cesty (komunikace) na zemědělských pozemcích do 3 měsíců od dne nabytí právní moci rozhodnutí. Komunikace mj. částečně zasahuje do registrovaného významného krajinného prvku.
 • 15.11. - Vydáno stavební povolení na II.etapu přestavby školy (tělocvična se zázemím). Sdružení bylo toto povolení doručeno 26.11. Zjistili jsme, že jsme byli opomenuti jako účastníci územního a stavebního řízení, stavební povolení opět neobsahuje část přístupová komunikace.
 • 9.12. - Společně se sdružením Jihočeské matky jsme podali odvolání na Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Sdružení Jihočeské matky, které má podle příslušného zákona na OÚ a SÚ Jistebnice podanou generální žádost o informace, bylo též v řízení opomenuto. Vedení obce se podařilo sliby toto sdružení přesvědčit o zpětvzetí jejich odvolání.

Tím jednání týkající se řešení dopravy ke škole v roce 2004 skončilo. Je zřejmé, že toto bude záležitost dlouhodobá a náročná. Zastupitelstvo obce Jistebnice připravuje změnu územního plánu. Jako sdružení jsme podali do této změny návrh na zachování "klidové oblasti" v lokalitě „Za kostelem", kde je vybudovaná nepovolená komunikace ke škole. Lokalita je součástí přírodního parku Jistebnická vrchovina a je zde významný krajinný prvek, do kterého komunikace částečně zasahuje. Zastupitelstvo obce náš návrh neakceptovalo s tím, že zde má jiné záměry.     

Závěrem

děkujeme za podporu sdružením Jihočeské matky, Calla a Zachovalý kraj, Ekologickému právnímu servisu a mnoha nejmenovaným osobám.

kontakt
stáhnout zprávu
výroční zpráva 2009
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2007
výroční zpráva 2006
výroční zpráva 2005
© 2005 script & design .:vitnasinec#vetrov.cz:.