výroční zpráva 2007

Úvodem

Výroční zpráva za rok 2007 má ještě stejnou strukturu jako ty předchozí. Přibývají zkušenosti z různých řízení, ale také počet lidí, kteří k nám zavítají a jsou nadšeni přírodou i prostředím na statku. V souvislosti s tím se začínají rodit nápady co by se dalo udělat jinak. Mimo jiné i to, jak lidem nabídnout současné zajímavosti i něco z historie, aniž bychom budovali klasickou naučnou stezku, což je vzhledem k negativnímu vztahu vedení obce ke sdružení nereálné.

Významný krajinný prvek „Za kostelem“

2007-01.jpg, 901kB

Oproti minulému roku byly zimní měsíce téměř bez sněhu, až 20. března napadlo asi 20 cm, který ležel týden a trochu se tím oddálil začátek prací na pozemku Za kostelem. Sebrali jsme, jako každý rok kámen na políčku, kde jsme pak v polovině dubna sázeli brambory. Na vzcházejících bramborách se objevila mandelinka, což znamenalo od poloviny května až do dobývání na podzim, téměř denně sbírat nejprve brouky, potom vajíčka, larvy a druhou generaci brouků. Bez použití chemie se nám podařilo zachovat zelenou nať až do sklonku léta, kdy sama uschla. Během léta jsme kosili meze, sekli louky, trávu jsme po proschnutí použili k hnojení na úhoru.

Pokračovali jsme v úpravě meze nad Holodrbem, která ohraničuje VKP od sousedního honu. Velkých kamenů (balvanů) je tady hodně, některé je třeba roztloukat, aby manipulace s nimi byla vůbec možná. Při těchto pracech je používáno nářadí, se kterým v minulosti pracovali místní skalníci (kameníci). Část balvanů na mezi zůstane jako ukázka složení místních hornin. Stromy hodně kvetly, po několika letech jsme sklidili spoustu jablek, o která byl zájem, protože nejsou chemicky ošetřena. Na třešních se slétávala hejna špačků, ochutnaly je i veverky a v budkách hnízdily sýkorky. Z jablek i hrušek jsme opět sušili křížaly, vařili povidla, drobné ovoce jsme zpracovali na marmelády a šťávy. Byl zájem o chemicky neošetřované brambory, někdo si je přijel sám nasbírat. Poslední podzimní prací byl sběr kamene po bramborách a zorání políček.

Ve zprávě za rok 2006 uvádíme, že v připravované změně územního plánu je navržena bytová výstavba v těsném sousedství VKP „Za kostelem“– na „farském“ poli. Toto jsme považovali za necitlivý zásah do krajiny. V souvislosti s naší snahou zachovat neporušenost krajiny v daném území jsme navázali kontakty s jinými sdruženími, dostali se do styku s orgány státní správy v řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny a územního plánování, začali jsme sledovat kauzy, ve kterých občanská sdružení byla oponenty v rozhodnutích, která by mohla poškodit přírodu.

V souvislosti s tím jsme si začali uvědomovat skutečnou hodnotu krajinotvorných prvků, které přežily období kolektivizace a socialistického hospodaření a dnes díky neuváženým koncepcím nebo snahou různých podnikavců berou za své. Naše snaha zachovat zde nezastavitelné území nebyla obcí v návrhu změny územního plánu akceptována.Změna ÚP byla schválena i s navrženou zástavbou rodinných domků v enklávě mezi hřbitovem a VKP. Při schvalování ÚP nebyly správními orgány náležitě vypořádány vznesené námitky a připomínky a proto jsme podali k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně Návrh na zrušení opatření obecné povahy - změna ÚP sídelního útvaru Jistebnice. Návrh podaný občanským sdružením byl zamítnut, ale uspěla předsedkyně sdružení jako vlastník sousedního pozemku, na kterém je VKP a lokalita s nevhodně umístěnou bytovou výstavbou byla Rozsudkem Nejvyššího správního soudu z územního plánu vyřazena.

2007-02.jpg, 990kB

Kácení dřevin

Pokračovalo řízení zahájené v předešlém roce týkající se povolení kácení akátů u cesty vedoucí z Jistebnice do Zbelítova. Koncem minulého roku bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení tak, jak požadoval vlastník pozemku Obec Jistebnice. V rozhodnutí nebylo správním orgánem akceptováno posouzení stromů Ing. Kuncem z AOPK a rozhodnutí bylo vydáno na jiný počet stromů než doporučil Ing. Kunce. Nebylo nám umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Vyjádření starosty k našemu odvolání obsahuje řadu účelových tvrzení např. Argumentaci, že pokácení akátů je pro zvýšení bezpečnosti dětí jdoucích do školy což je v rozporu s rozhodnutím, že na Zbelítovskou cestu bude svedena veškerá doprava z Kostelní ulice, protože akáty v porovnání s dopravou nejsou pro děti žádným nebezpečím. Na základě našeho odvolání Ing. Petr Hakr z KÚ jČk rozhodnutí Ing. Nádvorníka z Obecního úřadu v Jistebnici zrušil. Obec oznámila pokračování řízení, ke kterému jsme měli předložit své připomínky v nepřijatelném časovém termínu. Naši žádosat o prodloužení lhůty obec zamítla a kácení opět povolila, se stejnými nedostatky. Opět jsme podali odvolání ke KÚJčK a Ing. Petr Hakr svolal místní šetření spojené s ústním jednáním na místě samém, za účasti své, právníka KÚ Mgr. P. Lhotky, Ing. Kunceho z AOPK, Ing. Nádvorníka z OÚ Jistebnice, který napadené rozhodnutí vydal a našeho sdružení. Při místním šetření došlo k vzájemné dohodě, které stromy se pokácí a které zachovají a následně vydal Ing. Hakr rozhodnutí, ve kterém to bylo přesně stanoveno. Bylo dohodnuto, že vyřezání keřů a náletových dřevin bude provedeno až na základě další žádosti obce, protože se týká pozemku s jiným parcelním číslem.

Občany bylo podáno několik žádostí, které jsme považovali za odůvodněné a do řízení jsme se nehlásili.

Obec Jistebnice podala žádost o povolení pokácení 34 stromů rostoucích na hrázi rybníka Obecní. Rybník je významný krajinný prvek a ke kácení stromů vydal závazné stanovisko Odbor ŽP Městského úřadu v Táboře. Toto bylo, co se počtu stromů týče totožné s požadavkem obce. Názor zástupce našeho sdružení byl odlišný, některé ze stromů nebylo nutné kácet. V tomto případě obec souhlasila s prodloužením lhůty k našemu vyjádření tak, abychom měli možnost důkladně se seznámit se všemi podklady řízení. Neztotožnili jsme se s tvrzením obce, že všechny označené stromy jsou suché a navrhli jsme nové posouzení zdravotního stavu v době vegetace. Po novém posouzení se ukázalo, že stačí pokácet 20 nemocných a proschlých stromů, na které bylo následně vydáno rozhodnutí. 14 stromů původně navržených ke kácení , které se ukázaly jako životaschopné, bylo po našem nesouhlasu s kácením rozhodnuto zachovat. Během řízení se o kauzu zajímal regionální tisk, články o kácení s naším vyjádřením vyšly v Táborsku, MF Dnes, Jihočeském kurýru.

Problematické bylo řízení týkající se kácení ořešáku ve Vlásenici. Jako důvod žádosti bylo uvedeno černání listů a plodů, padání listí na sousedovu zahradu. Proti povolení jsme se odvolali, ale KÚJčK odvolání zamítl, ačkoliv strom stál za humny a nic neohrožoval. Oslovili jsme odborníky z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti zabývající se houbovými chorobami a požádali jsme je o zpracování stanoviska k antraknoze ořešáku. V závěru jejich stanoviska je konstatováno, že antraknoza ořešáku není důvodem k bezpodmínečnému kácení.

PAMÁTNÉ STROMY

Podařilo se nám zjistit, že dub na Kumberku, který by mohl být označen vzhledem ke svým parametrům za významný, roste na pozemku, který je v majetku fyzické osoby a ne Obce Jistebnice. Cesta p. č. 1876 KN je v tomto místě úvozová, zarostlá trnkami a bezy a jezdí se vedle po louce - zemědělské půdě jiného vlastníka. Ten sice má zájem na zachování dubu a jeho případnou ochranu, nechce se mu ale vstupovat do problematického jednání s obcí a dokazovat, že strom skutečně roste na jeho pozemku. V tomto případě by nebylo třeba souhlasu OÚ k vyřezání černého bezu a náletových dřevin pod korunou stromu.

Po třech letech se ukázalo, že naše snaha o vyhlášení významných stromů nikam nevede a celou věc jsme dali „ k šípku“.

CESTA KE ŠKOLE

Jednání v r. 2006 skončilo na samém sklonku roku tím, že nám starosta oznámil, že jsme si dosud nevyzvedli požadovanou dokumentaci krátké varianty přístupové komunikace ke škole. Po novém roce se zástupce sdružení dostavil na obecní úřad k převzetí dokumentace, což starosta odmítl s tím, že zástupci sdružení bude umožněno pouze do dokumentace nahlédnout, přičemž Krajský úřad Jihočeského kraje svým rozhodnutím ze dne 18. 12. 2007 přikázal povinnému subjektu, Obecnímu úřadu v Jistebnici, aby nám kopii dokumentace poskytl. Jako náklady za vyhledávání jsme zaplatili obcí požadovaných 20,-Kč. Poté si zástupce sdružení kopii vzal a odešel. Starosta zavolal policii, které věc předal jako zcizení dokumentů. Policie věc prošetřila a předala oddělení přestupků.

Zástupce sdružení pan Urbánek byl předvolán na odd. přestupků MěÚ v Táboře, který po prošetření věc odložil s tím, že se zástupce sdružení přestupku nedopustil. Naopak starosta obce nesplnil, co mu nadřízený orgán, KÚJčK, přikázal. Podali jsme stížnost na nevhodné chování starosty Maška, a námitku podjatosti úřední osoby. Námitka podjatosti úřední osoby byla KÚJčK zamítnuta a bylo nám sděleno, že podle zákona o obcích stížnost na chování starosty projedná kontrolní výbor zastupitelstva obce Jistebnice. Ten ji uzavřel konstatováním, že starosta Mašek hájil zájmy obce svébytným způsobem.

Sportovní hala byla na podzim r. 2006 dokončena, nebyl tedy v roce 2007 žádný důvod k dalšímu ježdění ke škole ze „západní“ strany. Přesto tudy někteří lidé jezdí. Na podzim při opravě kanalizace v Kostelní ulici tudy byla opět vedena doprava a zásobování školní stravovny. Vzhledem k nesjízdnosti „farského“ pole řidiči odmítali tudy jezdit, protože si nechtěli ničit auta, která bylo třeba nejednou tahat z bahna traktorem.

Zařazení lokality „Za kostelem“ (farské pole) do změny územního plánu na bytovou výstavbu a přístupovou komunikaci, bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně zrušeno. Proto k budování komunikace v této lokalitě není žádný rozumný důvod. Dále pokračuje soudní spor fyzické osoby o určení práva vlastnického vydržením na části pozemků tvořících kdysi „ Kopcovou mez“, která byla za minulého režimu rozbagrována a je součástí VKP „Za kostelem“.

2007-03.jpg, 517kB

ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU

Občanské sdružení Calla a Hnutí Duha ve spolupráci s Obcí Jistebnice uspořádali v Domě hasičů v Jistebnici společný plánovací seminář obcí a občanských iniciativ z lokality vybrané státem pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů. O právních možnostech obrany obcí a veřejnosti informoval právník EPS Mgr. Michal Bernard. V diskuzi upozornil senátor Pavel Eybert na dopad takového rozhodnutí nejen na postižené obce, ale i široké okolí.

OSTATNÍ AKTIVITY

 • V lednu skončil kurz práce na PC v Borotíně pořádaný MAS, o.s. Krajina srdce vedený Mgr. Radkem Holubem, který absolvoval místopředseda sdružení.
 • O. s. FSC ČR je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je prosazovat environmentální a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků. Organizace uspořádala v únoru seminář o šetrném lesním hospodaření. Seminář byl určen zástupcům nevládních neziskových organizací, dobrovolníkům a pracovníkům center ekologické výchovy z celé ČR. Navštívil ho místopředseda sdružení, který řadu let pracoval jako hajný a má i nadále o problematiku lesního hospodaření zájem.
 • V únoru se konala Valná hromada sdružení Zachovalý kraj, na které jsme byli v Nadějkově.
 • V polovině března jsme se vypravili společně s některými členy KČT k památné Ústějovské lípě, podívali jsme se na lípy v Pohnánci, které někdo poškozuje pálením listí pod korunami v blízkosti kmenů, zvážili možná opatření, aby se to neopakovalo. Další zastavení byly kvetoucí bledule v chráněné, záměrně nejmenované lokalitě, v krásném olšovém lese. Vycházku zpříjemnilo i posezení v chalupě dobré duše, která vše zpískala.
 • V dubnu, jako každý rok touto dobou, jsme nacházeli v přírodě otrávená vejce. Podařilo se nám kontaktovat redaktora Jiřího Bydžovského z regionálního střediska ČT. Bohužel, dřív než mohli natočit otrávená vejce a uhynulé zvíře, přijela policie, které nález oznámil referát ŽP městského úřadu v Táboře a vše odvezla k vyšetření na veterinární správu. ČT přesto šot natočila a odvysílala. Výsledek veterinárního zjištění jsme se ale nedozvěděli. Na otrávené návnady je používán karbofuran, který byl již v minulosti opakovaně prokázán. Jedná se o tzv. přikrmování zvěře prováděné členy sdružení, kteří o zvěř obětavě a za vlastní prostředky celoročně pečují a lov je pro ně jen třešničkou na dortu.
 • Se Zachovalým krajem jsme v dubnu čistili od odpadků koryto potoka Cedronu. Akce nazvaná „Potůčky“ probíhá tak, že od Kotaškova u Petříkovic postupuje jedna skupina proti proudu a druhá z Jistebnice po proudu. Z Jistebnice jde skupina lidí z Okrašlovacího spolku a z Nadějkova členové občanského sdružení Zachovalý kraj, kterým jsme vyrazili na pomoc. Sbírají se odpadky v korytě potoka a na březích. Sešli jsme se na půli cesty pod Hodkovem a společně opekli buřty a poseděli u ohně. Je neuvěřitelné jaké množství a čeho se na vodním toku dá sebrat! Také jsme pomohli Zachovalému kraji s úklidem naučné stezky Nadějkovsko.
 • 2007-04.jpg, 972kB
 • Zároveň jsme začínali štěpkovat křoví, které jsme v zimních měsících vyřezali na pozemcích u mlýnské stoky, Na Valše a na mezích lemujících louky na Jistebnických vrších. Štěpku ukládáme na patře ve stodole,v zimě s ní na statku topíme.
 • Mezi členy sdružení a známými z Tábora i širokého okolí jsme pomohli rozšiřovat Petici občanů proti celorepublikovému kácení stromořadí podél silnic a cest sebralo se asi 200 podpisů.
 • V Nadějkově se konala schůzka Mikroregionu venkov MAS Krajina srdce a v Borotíně proběhlo školení pro členy komise, která bude posuzovat předkládané projekty v rámci EU.
 • V Infocentru v Táboře se konala výstava k 100. výročí narození dr. Antonína Z. Hnízda, táborského přírodovědce. Zúčastnili jsme se vernisáže výstavy.
 • Občanské sdružení CALLA zorganizovalo pro občanská sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny mediální trénink s novinářem a fotografem Václavem Vašků. Na programu se také podíleli Zdena Jelenová a Antonín Pelíšek. Seminář byl pořádán v rámci projektu „ Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském kraji.“
 • Vzhledem k neúspěšnosti dosavadních jednání kvůli zrušení nepovoleného motokrosu v Chlístově, jsme napsali dopis hejtmanovi Jihočeského kraje, RNDr. Janu Zahradníkovi. Na náš dopis pan hejtman odpověděl, že v této věci proběhla již řada jednání a věcí se zabývali jak pracovníci MěÚ Tábor, tak příslušné odbory KÚJčK. Úředníci zjistili, že v Chlístově byly provedeny nepovolené terénní úpravy.Na základě zjištěných skutečností krajský úřad vyzval stavební úřad v Jistebnici k zahájení řízení o odstranění terénních úprav. Také v tisku proběhla řada článků zabývajících se problematikou nepovoleného motokrosu v přírodním parku Jistebnická vrchovina.
 • Koncem července jsme společně s Lídou Dvořákovou a Olinkou Černou ze Zachovalého kraje navštívili ornitologický tábor u rybníka Koberný, pořádaný ZO ČSOP Sezimovo Ústí ve spolupráci s Kroužkovací stanicí Národního muzea v Praze. Tábor organizuje a vede Ing. Josef Jahelka s dalšími nadšenými ornitology.
 • V září se konalo za naší účasti ( na náš podnět) šetření ČIŽP a Ing. Kunceho z AOPK na Valše, u mlýnské stoky, kde byla zahrádkáři usušena chemickou látkou zdravá olše. Viník se samozřejmě nenašel, Obec Jistebnice na tom ani neměla zájem.
 • V Srní se konal seminář Zelená střecha Evropy k situaci s kůrovcovou kalamitou v NP Šumava a dopady na ekosystém celé oblasti. Zúčastnil se místopředseda sdružení.
 • Na Ounuzi proběhlo další šetření týkající se stavby srubu. Stavebník nerespektuje stanovisko odboru ŽP a nemá stavební povolení. Pokud nedodá potřebné doklady, bude jednáno o odstranění nepovolené stavby.
 • listopadu jsme navštívili společně s přáteli čajovnu v Nadějkově. Tématem byl tentokrát Senegal.
 • Po napadnutí trochy sněhu v letošní zimě, uvízl kamion ve Vlásenickém kopci. Starosta obce začal ihned jednat o změně posypu z inertního materiálu na solení s SÚS v Táboře. Paní ředitelka nesouhlasila se solením silnic v oblasti Jistebnicka a i naše sdružení nesouhlasí se změnou posypu v přírodním parku Jistebnická vrchovina.
 • Začátkem prosince jsme podnikli společně s KČT výlet z Nadějkova přes Hubov, Borotín do Střezimíře, odkud byl návrat vlakem do Tábora.
 • S blížícímí se Vánocemi jsme vyrobili vánoční sáčky s křížalami a ořechy a s přiloženým vánočním přáním vlastní výroby jsme snad potěšili naše známé, přátele a příznivce.
 • Člen sdružení, Ing. Emil Pázral, Csc., se v uplynulém roce opět zabýval obnovitelnými zdroji energie. Článek „Několik poznámek k událostem uplynulého roku“ publikoval ELEKTROINSTALATÉR č. 4/2007, str. 79 – 81. Stejně jako v předchozích letech Ing. Pázral přednáší na Univerzitě třetího věku při Vysoké škole zemědělské v Praze a na Vysoké škole technické v Plzni. Tentokrát se zaměřil na problematiku větrných elektráren.
 • Organizace evropských vlastníků půdy ELO pod záštitou komisaře pro životní prostředí S. Dimase připravila ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro životní prostředí, univerzitami ve Vídni a v Lublani, Společným výkumným centrem EU a dalšími organizacemi ocenění a čestné uznání pro vlastníky půdy a farmáře, kteří výjimečnými opatřeními a způsoby hospodaření přispěli k ochraně půdy a zlepšení kvality životního prostředí. Do soutěže se svým „projektem“ bylo možné se přihlásit do konce roku 2007, zasláním přihlášky na adresu ELO do Bruselu. Projekt podala předsedkyně sdružení jako vlastník pozemků Za kostelem (VKP) a Na jistebnických vrších. V obou lokalitách je hospodařeno s maximální šetrností k přírodě, s ohledem na zachování pestré druhové skladby rostlin i živočichů, bez použití chemie.


2007-05.jpg, 897kB

ZÁVĚREM

Po celý rok nám svou přítomnosti obohacovali život svým štěbětáním vrabci, vlaštovky, kosíci, rehkové i rorýsi, kteří našli na dvoře bývalé zemědělské usedlosti bezpečný domov a jsou dnes už samozřejmou a vítanou součástí našeho života.

Někteří z našich příznivců a kamarádů se v uplynulém roce již zapojili aktivně do činnosti našeho sdužení a uvažují o další spolupráci a získání dalších lidí, kteří by chtěli aktivně podpořit naši snahu o zachování krásné Jistebnické vrchoviny.

Děkujeme za podporu a spolupráci občanským sdružením Zachovalý kraj, Ekologický právní servis, CALLA a dalším nejmenovaným organizacím a jednotlivcům.

Kontaktní adresa:

Občanské sdružení Jistebnická vrchovina, Náměstí 109, 391 33 Jistebnice
tel.: 381 273 229, e-mail: jistebnicka.vrchovina@seznam.cz

kontakt
stáhnout zprávu
výroční zpráva 2009
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2006
výroční zpráva 2005
výroční zpráva 2004
© 2005 script & design .:vitnasinec#vetrov.cz:.